Fakultációk

A fakultációs órák rendje
Iskolánk a 11. és a 12. évfolyamon – kellő számú jelentkezés és igazgatói jóváhagyás esetén – összesen akár
17 tantárgy emelt óraszámú tanulását is biztosítja. A fakultációs óráknak négy fő célja van:
• felkészítés az emelt szintű érettségi követelményeire,
• közép- és emelt szintű érettségi felkészítés a 11-12. évfolyamon már nem tanított tantárgyakból,
• színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően,
• felkészítés az egyetemi tanulmányokra.

1. Segítség a választáshoz
A fakultációs órák kiválasztása és véglegesítése a 10. évfolyam második felében történik. A második félév
első hónapjában 10. évfolyamos diákjaink számára többféle tájékozódási lehetőséget biztosítunk a fakultációs
kínálat megismerésére:
• (jelen) tájékoztató anyag a fakultációs órák választásának, változtatásának szabályairól, az órák
tartalmáról, követelményeiről és számonkérési módjairól,
• személyes osztályfőnöki és szaktanári segítség a választáshoz.

2. A fakultációs órák fölvétele
a) Előzetes jelentkezés határideje: 2022. február 18., péntek
A diákok szülői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak arról, milyen fakultációs órákat
szeretnének felvenni. A döntésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:
• Két fakultációs tárgy választása kötelező; harmadik tárgy választása fakultatív; negyedik tárgyra való
jelentkezés csak igazgatói engedély birtokában lehetséges
• A fakultáció kiválasztásának szabadságát korlátozhatja, hogy
• van-e elegendő számú jelentkező a csoport elindításához,
• a következő évi tantárgyfelosztása tartalmazza-e az adott fakultációs tárgyat
• órarendi szempontból megoldható-e a diák által választott párosítás.
b) A végleges jelentkezés határideje: 2022. április 14., csütörtök
A jelentkezési lap már lehetőség szerint tartalmazza az adott fakultációs tárgy sávját (“A” és “B” sávok
délelőtti, “C”, “D” és “E” sávok délutáni órákat jelentenek; a délutáni sávok már a tervezett naphoz vannak
rendelve) és a tárgyat tanító tanár nevét.

3. Változtatás a fakultációs órákban
A 10. év második felében kiválasztott fakultációs órákban a diákoknak négy alkalommal van lehetőségük
változtatni. A változtatási kérelmet – erre a célra szolgáló formanyomtatványon – a szülő, az érintett
szaktanár(ok) és az osztályfőnök támogató aláírásával kell benyújtani elbírálásra az igazgatónak.
Fakultációs órát felvenni és leadni az alábbi időszakokban lehetséges:
• A 10. év végén vagy a 11. év első tanítási hetének végéig benyújtott kérelemmel;
• A 11. év második félévének kezdetét megelőző hét szerdáig;
• A 11. év végén vagy a 12. év második tanítási hetének végéig benyújtott kérelemmel;
• A 12. év második félévének kezdetét megelőző hét szerdáig.
A fentiektől eltérő időpontokban a fölvett fakultációs órákon módosítani csak különösen indokolt esetben
lehet.
A változtatási szándék mérlegelésekor érdemes figyelembe venni az alábbiakat:
• Egy fakultációs óra „menet közbeni” fölvételekor a szaktanár beszámolási kötelezettséget írhat elő a
fakultációs csoportban a váltási szándék időpontjáig tanult tananyagból.
• Ha valakinek a fakultációs órák leadásának eredményeképp kettő alá csökkenne a fakultációs tárgyainak száma, új tárgyat
köteles fölvenni. Ez a szabály nem vonatkozik azokra, akik a fakultációs tantárgy tanulását sikeres érettségi
vizsgával zárták le.

Budapest, 2022. január 21.
Csapodi Zoltán sk.
igazgató

Részletes tájékoztatás