Fakultációk

Iskolánk a 11. és a 12. évfolyamon  – kellő számú jelentkezés és igazgatói jóváhagyás esetén – összesen akár 17 tantárgy emelt óraszámú tanulását is biztosítja. A fakultációs óráknak négy fő célja van:

felkészítés az emelt szintű érettségi követelményeire,

közép- és emelt szintű érettségi felkészítés a 11-12. évfolyamon már nem tanított tantárgyakból,

színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően,

felkészítés az egyetemi tanulmányokra.

Segítség a választáshoz

A fakultációs órák kiválasztása és véglegesítése a 10. évfolyam második felében történik. A második félév első hónapjában 10. évfolyamos diákjaink számára többféle tájékozódási lehetőséget biztosítunk a fakultációs kínálat megismerésére:

(jelen) tájékoztató anyag a fakultációs órák választásának, változtatásának szabályairól, az órák tartalmáról, követelményeiről és számonkérési módjairól,

személyes osztályfőnöki és szaktanári segítség a választáshoz

A fakultációs órák fölvétele

Előzetes jelentkezés határideje: 2023. február 17., péntek

A diákok szülői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak arról, milyen fakultációs órákat szeretnének felvenni. A döntésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:

Két fakultációs tárgy választása kötelező; harmadik tárgy választása fakultatív; negyedik tárgyra való jelentkezés csak igazgatói engedély birtokában lehetséges

A fakultáció kiválasztásának szabadságát korlátozhatja, hogy

van-e elegendő számú jelentkező a csoport elindításához,

a következő évi tantárgyfelosztása tartalmazza-e az adott fakultációs tárgyat

órarendi szempontból megoldható-e a diák által választott párosítás.

b) A végleges jelentkezés határideje: 2023. március 31., péntek

A jelentkezési lap már lehetőség szerint tartalmazza az adott fakultációs tárgy sávját (“A” és “B” sávok délelőtti, “C”, “D” és “E” sávok délutáni órákat jelentenek; a délutáni sávok már a tervezett naphoz vannak rendelve) és a tárgyat tanító tanár nevét.

Változtatás a fakultációs órákban

A 10. év második felében kiválasztott fakultációs órákban a diákoknak négy alkalommal van lehetőségük változtatni. A változtatási kérelmet – erre a célra szolgáló formanyomtatványon – a szülő, az érintett szaktanár(ok) és az osztályfőnök támogató aláírásával kell benyújtani elbírálásra az igazgatónak.

Fakultációs órát felvenni és leadni az alábbi időszakokban lehetséges:

A 10. év végén vagy a 11. év első tanítási hetének végéig benyújtott kérelemmel;

A 11. év második félévének kezdetét megelőző hét szerdáig;

A 11. év végén vagy a 12. év második tanítási hetének végéig benyújtott kérelemmel;

A 12. év második félévének kezdetét megelőző hét szerdáig.

A fentiektől eltérő időpontokban a fölvett fakultációs órákon módosítani csak különösen indokolt esetben lehet.

A változtatási szándék mérlegelésekor érdemes figyelembe venni az alábbiakat:

Egy fakultációs óra „menet közbeni” fölvételekor a szaktanár beszámolási kötelezettséget írhat elő a fakultációs csoportban a váltási szándék időpontjáig tanult tananyagból.

Ha valakinek a fakultációs órák leadásának eredményeképp kettő alá csökkenne a faktjai száma, új tárgyat köteles fölvenni. Ez a szabály nem vonatkozik azokra, akik a fakultációs tantárgy tanulását sikeres érettségi vizsgával zárták le.

2022. január 31.
Csapodi Zoltán sk.
igazgató

Részletes tájékoztatás