Érdekes dokumentumok

Az itt megnyitható dokumentumok kb. negyedrészét az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár (Egyetemi Levéltár, 27.a.) bocsátotta rendelkezésünkre.

1872 – Az iskolatörténet első (1872. szept. 21.), második (1872. szept. 28.) és harmadik (1872. okt. 7.) tanári értekezletének jegyzőkönyve, az első tanév néhány tanárjelöltje, akkor szóhasználattal gyakorló növendékei

1885 vagy 1886 – Tantárgyfelosztás, amely megmutatja, hogy a tanárok mely osztályokban mit és hány órában tanítanak

1887Ekkor épült a Trefort utcai épület. Az eredeti mérnöki tervrajzok láthatók itt: pinceszint, földszint, első emelet, második emelet, Trefort utcai homlokzat, Szentkirályi utcai homlokzat. Szilágyi Árpád 2011-ben élethű látványtervet készített az akkori épületről. Három helyről vehetjük szemügyre az iskolát: szemből, a Puskin utca felől és a Szentkirályi utcából.

1887 – Az épület átadása nagyszabású ünnepséggel járt. Csengeri János klasszika-filológus, latin-görög szakos tanár alkalmi költeményt írt erre az alkalomra.

1890 – Bartal Antal (1830-1909) 1872-től, az iskola alapításától kezdve tizennyolc éven át volt a gyakorlóiskola igazgatója. Nyugdíjba vonulásakor, 1890-ben szép búcsúlevelet írt a tantestületnek. A következő év októberében búcsúztatta őt el a tantestület egy szép ünnepség keretében. Erre az alkalomra Csengeri János egy költeményt írt.

1892Volf György igazgató levele a minisztériumba, amelyben azt kéri, hogy biztosítsanak megfelelő pénzösszeget, hogy tornateremmel bővülhessen az épület.

1897 – Kármán Mór negyedszázados tanári munkássága emlékére tanítványai, munkatársai, barátai, a magyar közművelődés hozzá közel álló képviselői Volf György és Waldapfel János, iskolánk tanárai szerkesztésében háromszáz oldalas emlékkönyvet állítottak össze a “doctor úr” tiszteletére. (Forrás: https://mek.oszk.hu/)

1904Kodály Zoltán, a későbbi híres zeneszerző, zenepedagógus az 1904/05-ös tanévben iskolánkban végezte gyakorlótanítását mint magyar-német szakos tanárjelölt.

1915 – A Pesti Hírlap október 17-i számában fél hasábon számol be a három nappal korábban elhunyt Kármán Mór temetéséről. (Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár, adt.arcanum.com). Holttestét a Trefort utcai mintagimnázium tornatermében ravatalozták fel, innen szállították a koporsót a temetőbe.

1916 – Szobrot Kármán Mórnak!címmel írt néhány oldalas méltatást Waldapfel János nyolc hónappal Kármán Mór halála után. Írása elején így jellemzi egykori mesterét, későbbi munkatársát: “A műveltség legnagyob theoretikusa”

1923-28Egy tanuló bizonyítványa az első öt évben

1939 – Érettségi bizonyítvány (két részletben: A, B) és igazolás a továbbtanuláshoz

1939 Első osztályos (11 éves) tanuló bizonyítványa

1946 – Nyolcadik osztályos (18 éves) diák év végi bizonyítványa és érettségi bizonyítványa

1951 – Az 1951. szeptember elsejei tantestületi értekezlet jegyzőkönyve. Ezen a nyáron felsőbb utasításra ki kellett költözni a Trefort utcai épületből, mert azt az egyetem bölcsészkara vette birtokba. Több éven át a Lónyai utcában folyt a tanítás.

1957 Meghívó 1957-ből egy iskolai ünnepélyre

1961 – Az 1936-ban érettségizett osztály huszonöt éves érettségi találkozót tartott 1961-ben. Az osztály egyik tanulója aki 1940 óta Argentínában élt ezzel a levéllel köszöntötte osztálytársait a távoli országból.

1961-64 Részletek Farkas Judit politechnika füzeteiből: 1961/62, 1962/64

1961/62 Makay Gusztáv tanár úr irodalmi önképzőkört szervezett és vezetett éveken keresztül. Az itt elhangzott egyik diákelőadás olvasható itt az eredeti kézírással.

1962/63 Reich Márta IV. a osztályos tanuló “Magyar dolgozatok” füzete Makay Gusztáv tanár úr javításaival, bejegyzéseivel. Reich Márta később magyar-francia szakos tanár lett, negyvenöt éven át tanított magyart és franciát a mai Gárdonyi Géza Általános Iskolában (XIII. kerület). Hosszú időn át részt vett az ELTE Tanárképző Főiskola magyar szakos hallgatóinak módszertani képzésében, emellett a kerületi magyar munkaközösség vezetője és szaktanácsadója volt. 1985-ben nyelvészetből doktorált.

1964 – Lukács Ágnes tanárnő (festőművész) újévi üdvözlő rajza

1971 – Az 1971. augusztus 31-i tantestületi értekezlet jegyzőkönyve

1989 A tantestület és a diákság körében már az 1988/89-es tanévben felmerült, hogy Ságvári Endre neve helyett más legyen az iskola névadója. 1989. március 21-én az iskolában működő Fidesz csoport nyílt levelet tett közzé, melyben kezdeményezte az iskola nevének Trefort Ágostonra történő megváltoztatását. A levelet elküldték az iskola vezetőségének, az ELTE rektorának és a Művelődésügyi Minisztériumnak.

1994 – Egy oldalas igazgatói tájékoztató a hatosztályos gimnáziumról (amely 1994-ben indult meg) az 1995/1996-os tanévre jelentkezők számára.

1997 – Iskolaújság (1997. október 17.)

1997 – A Magyar Nemzet november 8-i számában fél oldalas cikkben számolt be az akkor 125 éves évfordulóját ünneplő gyakorló gimnáziumról. Az ünnepségek kapcsán a Magyar Posta alkalmi bélyegzőt bocsátott ki, ezt használták egyes postahivatalokban 1997. november 10-én.