A Trefortról röviden

Iskolánk hatévfolyamos gimnázium évfolyamonként három-három párhuzamos osztállyal, osztályonként 32-34 tanulóval. A párhuzamos osztályok azonos, alternatív iskolai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint tanulnak. Iskolánkba hatodikos diákok jelentkezhetnek. Évente megközelítően száz diákot veszünk fel az induló három hetedik osztályba a meghatározott felvételi eljárás után. Négy évfolyamos gimnáziumi osztályokat nem indítunk. Esetenként előfordul, hogy egy-egy megüresedett helyre magasabb évfolyamú diák más iskolából felvételt nyer. A diákság teljes létszáma közel hatszáz, a tantestület hetven-hetvenöt fős.

Iskolánk – történelmi hagyományához híven – ma is a jövő értelmiségének oktatására és nevelésére vállalkozik. Ez a hétköznapi iskolai munka legkülönfélébb keretei között, a tanár-diák kapcsolatban, a tanításon kívüli programokban, eseményekben, és sok egyéb helyzetben, feladatban valósul meg.

A Trefortban a pedagógiai munka és az oktatás iránt elkötelezett tantestület dolgozik. A tanár-diák kapcsolat pozitívumainak, a biztonságos és elfogadó emberi légkör előnyeinek, a kiváló közösségeknek, a szellemi munka színvonalának és a számtalan programnak köszönhetően hosszú évek óta kimagaslóan magas az érdeklődés az iskola iránt a jelentkező diákok és szüleik körében. Az itt töltött hat év során mindenki megtalálhatja a maga érdeklődésének és igényeinek megfelelő területet, amelyben képességeit kibontakoztathatja, ebben a diákok minden segítséget megkapnak a tanároktól. Az érettségizett diákok tovább viszik az iskola jó hírét az egyetemekre, ahol később az itt látott példák, az elsajátított elvek, módszerek és tudás alapján kitűnően megállják a helyüket.

A tanulás terén komoly elvárásokat támasztunk. Tanulóinktól rendszeresen és alapos felkészülést várunk az egyes órákra. Minden tárgyból felkészítjük őket a közép szintű és emelt szintű érettségire. A pedagógusok hivatástudatukból adódóan személyes figyelemmel tudnak a diákok felé fordulni. Sok tanulmányi versenyen részt vehetnek a tanulók, ki-ki a saját érdeklődési területeinek megfelelően. Diákjaink viszonylag nagy óraszámban tanulnak idegen nyelveket. A jól felszerelt természettudományos laborok lehetővé teszik, hogy a fizikát, biológiát, kémiát az első évben csoportbontásban, 16-18 fős keretben tanítsuk. Hetedikben és nyolcadikban mindenki tanul néptáncot, később ez fakultatív.

 

 

Iskolánk egyik legfontosabb ismérve, egyben egyik legkomolyabb pozitívuma a nagyon sok tanításon kívüli program. Mindenki megtalálhatja azokat, amelyekben képességei, adottságai kibontakozhatnak, másrészt ezen programok erős közösségformáló és személyiségfejlesztő hatással rendelkeznek: egy- és többnapos osztálykirándulások, nomád tábor (kilencedik osztály végén mindenki részt vesz benne), diákcsere programok külföldi partneriskolákkal, diákszínjátszó fesztivál minden évben, Trefort nap, sítábor, biciklitúrák, nyári táborok, külföldi utazások, diákönkormányzati rendezvények, kórus szereplések, sítábor, szalagavató bál, nemzetközi diákkonferenciákon való részvétel stb.

 

Iskolánk fenntartója az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A diplomájuk megszerzése előtt álló tanárszakos egyetemisták (évente mintegy száz) a gyakorló gimnáziumban végzik tanítási gyakorlatukat, a vezetőtanárok felügyelete mellett itt tartják első óráikat. Egy diák számára a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy félévente kettő-hat „kistanár” tanítja őt néhány héten, esetenként néhány hónapon keresztül, miközben a vezetőtanár is bent ül az órán. A tanulók számára ez változatosságot jelent, de egyben alkalmazkodóképességet is kíván tőlük. A tanárjelöltek által tartott órákat megbeszélések előzik meg és azok követik, ezeken a tanulók nem vesznek részt. A tanárjelöltek munkájának irányítása, felügyelete a vezetőtanárok munkájának, munkaidejének szerves része. A Trefortban a tanárok kb. kétharmada vezetőtanár.

 

Névadó: Trefort Ágoston