Trefort Gyakorlóiskola Alapítvány

Az alapítvány támogatási alapelvei
Az iskolai munkaközösségek által javasolt tanulmányi versenyek költségeinek fedezése (nevezési díj, utazás, szállás, egyéb költségek, amelyek az eredményes szereplést szolgálják), ha a rendező nem fizeti ezeket.
Osztálykirándulás, erdei iskola, nomád tábor, külföldi diákcsere, egyéb iskolai kirándulások esetében a részvevő tanulók támogatása, szociális rászorultság alapján. Irányadó támogatási összegek (ettől való eltérés lehetséges): többnapos belföldi kirándulás: 2500/fő/nap, külföldi utazás esetén 4000 Ft/fő/nap.
Külföldi utazások esetén a Kuratórium figyelembe veheti az út tanulmányi jellegét, és azt, hogy a diák fogadóként részt vett-e diákcserében. A pályázatokat egyedileg bíráljuk el, ezért fontos, hogy az érintett osztályfőnök vagy szaktanár részletes indoklást adjon a pályázathoz.

A támogatási kérelem benyújtásához a pályázati adatlapot, és ezzel együtt az osztályfőnök írásos nyiltakozatát határidőre le kell adni a titkárságon. Pályázni általában évente kétszer lehet. A megítélt támogatásokról az osztályfőnökök kapnak értesítést, a támogatott diákok személyesen vehetik fel a pénzt a gazdasági irodában az alapítvány részére kiállított áfás számlák ellenében.

Az alapítvány kuratóriuma (2018-ban)
Csapodi Zoltán, Ferencz Gábor, Weiszburg Zsuzsanna, Lévai Katalin, dr. Friedmann Ágnes

2014-ben módosított, 2018-ban is érvényes alapító okirat itt megnyitható.

Az eredeti alapító okirat
Alapító okirat, melyben tarós közérdekű cél megvalósítására alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F §-ai alapján létrehozza a Trefort Gyakorlóiskola ALAPÍTVÁNYT az alábbiak szerint.

I. Általános rendelkezések
1. Az Alapítvány neve: Trefort Gyakorlóiskola ALAPÍTVÁNY (továbbiakban: ALAPÍTVÁNY), 2. Az Alapítvány székhelye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorlóiskola (Budapest, VIII. kerület Trefort utca 8.)

II. Az Alapítvány célja
3. Alapítókat az a tartós közérdekű cél vezérli, hogy a nagy múltú Trefort Ágoston Gyakorlóiskola diákjainak továbbképzési lehetőségeit szélesítsék, és önképzési törekvéseiket támogassák az alábbi területeken:
a) Az iskola tudományos és művészeti diákköri rendezvényeinek támogatása, a diáknapok rendszeres szervezésének elősegítése, az abban rejlő régi, nemes iskolai hagyományok felelevenítése a szülők és a volt diákok bevonásával.
b) Az iskola nemzetközi diákkapcsolatainak kiszélesítése, elsősorban az Európai Unióval kapcsolatos rendezvények, konferenciák, valamint a nemzetközi ökológiai és környezetvédelmi diákkapcsolatok területén. Ennek érdekében a diákok részvételének támogatása ilyen jellegû nemzetközi diáktáborokban, valamint hasonló céllal hazai diáktáborok iskolai szervezésének elősegítése, valamint az iskola szervezésében megrendezésre kerülő egyéb táborok és kirándulások támogatása, szervezésének elősegítése, továbbá színházlátogatások, egyéb kulturális programokon történő részvétel szervezésének elősegítése és támogatása.
c) Az anyagi támogatásra rászoruló tehetséges diákok nemzetközi diákkonferenciákon és nyelvi továbbképzésen való részvételének támogatása, elsősorban nyelvtudásuk fejlesztésére.
d) A gyakorlóiskola tanulói által használt oktatási eszközrendszer fejlesztésének támogatása.
4. Az Alapítvány a fenti szellemben támogat minden olyan tevékenységet – folytassa azt akár magánszemély, akár társadalmi vagy gazdálkodó szervezet vagy bármely közösség –, amely hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány k özvetlen céljainak megvalósítását elősegíti, újabb pénzügyi hozzájárulást, illetve fedezetet eredményez.
5. ()
6. ()
Az Alapítók ezen közérdekű célok megvalósítására hozzák létre az Alapítványt, és bocsátják rendelkezésre annak vagyonát az alábbiak szerint:

III. Az alapítvány céljára rendelt vagyon
7. Az Alapítók által az Alapítvány céljára rendelt vagyon alapításkori értéke 30.000 Ft, azaz harmincezer forint. Az Alapítvány céljára külső támogató, illetve csatlakozó szervek átutalásai alapján további 90.000 Ft, azaz kilencvenezer forint.
8. Az Alapítók a jelen Alapító Okirat aláírásával vállalják, hogy a fenti összeget az Alapítvány rendelkezésére bocsátják, és azt az Alapítvány bírósági bejegyzésétől számított 30 napon belül nyitandó alapítványi bankszámlán , külföldi csatlakozó partnerek esetén külön nyitott devízaszámlára elhelyezik.

IV. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja
9. Az Alapítvány vagyonát a céljaival összhangban álló tevékenységek támogatására, az Alapítvány mûködésének költségeire és a vagyon pótlása, illetve gyarapítása céljából gazdálkodási tevékenységre kell felhasználni. Ilyen módon az Alapítvány mindenkori vagyonának 90 %-a használható fel a Kuratórium döntése szerint.
10. Az alapítványi célok támogatásának módját és feltételeit a Kuratórium határozza meg, többek között pályázatok, ösztöndíjak, egyszeri vagy rendszeres anyagi támogatások formájában.
11. Az Alapítvány mûködtetésére a Kuratórium döntése szerint megfelelő iroda és alkalmazottak költségeit, valamint egyéb szükséges kiadásokat lehet elszámolni, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
12. A vagyon pótlása illetve gyarapítása céljából kihelyezett és több mint egy éves időszakra lekötött pénzeszközök mértéke az alapítás évében nem haladhatja meg a felhasználható vagyon mértékének 50 %-át. Az alapítás évét követően a Kuratórium döntése szerinti arányok figyelembe vételével folytathat gazdálkodási tevékenységet az Alapítvány. A gazdálkodási tevékenység után az Alapítványt megillető bevétel felhasználásáról a Kuratórium dönt.

V. A kezelő szerv kijelölése
13. Az Alapítók az Alapítvány kezelő szervéül a Kuratóriumot jelöli ki.
14. Az Alapítvány Kuratóriuma 5 (öt) tagú, amelynek tagjai: egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori igazgatója, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori általános igazgatóhelyettese, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori gazdasági vezetője, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori tantestületének a diákönkormányzat mûködését támogató, e tisztségre kijelölt tagja, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori tanulójának a Kuratórium által jelölt, az Alapítók által kijelölt szülője, illetve nevelője.
15. A Kuratórium tagjainak megbízatása az Alapító Okirat jelen módosításától számított 5 (öt) évre érvényesen jön létre, hacsak a Kuratórium tagjainak a tagság feltételeként meghatározott tisztségük ezt megelőzően –bármely oknál fogva- meg nem szűnik.
16. A Kuratórium feladata gondoskodni az Alapítványnak a jelen Alapító Okiratban meghatározott feltételek szerinti működéséről.
17. A Kuratórium tagjai az Alapítványt akként jegyzik, hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá bármely két kuratóriumi tag együttesen írja a nevét. A Kuratórium nevében az Alapítvány képviseletére jogosultak: Dr. Schróth Ágnes, Obendorfer Péterné.
18. A Kuratórium részletes működési szabályait és tagjainak felelősségét a külön megállapított ügyrend tartalmazza.
19. Az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat bármely jogi vagy természetes személy, ha annak céljait pénzbeli adománnyal támogatni kívánja.
20. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
A jelen okiratot az Alapító mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták:

dr. Lénárd Gábor, dr. Guoth Jánosné, dr. Rubovszky Katalin (alapítók)