Részletek egy iskolatörténeti OKTV dolgozatból

Czéh Judit, 1965-ben érettségizett egykori diákunk az 1964/65-ös tanévben történelem OKTV dolgozatának témájául az iskola történetét választotta. A 23 oldalas pályamunka részletes áttekintést ad a gyakorlóiskola első kilencven évéről, szóhasználata, mondandója sok helyen tükrözi a hatvanas évek Magyarországának kommunista ideológiáját. Czéh Juditnak ezúton is köszönjük, hogy 2009-ben rendelkezésünkre bocsátotta gimnazista korában írt dolgozatát. Ebből olvashatunk itt részleteket.

1872. október 7-én megkezdődött a tanítás. A tanári kar élére Bartal Antal (1872-1890) igazgató került, de a gyakorlóiskolának valójában csak egyetlen rendes tanára volt Kármán Mór személyében. A tantestület többi tagja akkor még valamely más iskola rendes tanára volt, s csak óráira jött be a gyakorlóiskolába. Így a szervezőmunka hatalmas feladatát Bartal Antal és Kármán Mór végezte. A Szervezeti Szabályzat meghatározza a gyakorlóiskola hatáskörét, és nagy vonásokban utasításokat adott működésére vonatkozóan is. Az iskola különálló gimnáziumi intézet (fi úk számára) állami és nyilvános jelleggel. Négy osztályból áll: I., III., V., VII., a következő évben II., IV., VI., VIII. osztályokkal. Osztálylétszám maximum húsz volt.

Az első tanév tehát 1872. október 7-én kezdődött. A Hatvani (ma: Kossuth Lajos) utca egyik bérházában kaptak a tankerülettől két szobát, amelyben falitáblán és szivacson kívül szinte semmi más nem volt. Az 1872/73. tanévben első és harmadik osztály indult 17 ill. 8 tanulóval. Az 1873/74. tanévben egy előkészítő osztállyal bővült a II. és IV. osztály. 1875/76-ban 3 (+1 előkészítő) osztály működött, végül az 1876/77. tanévtől állt fenn a váltakozó négy osztályos rendszer. A tulajdonképpeni tanítás a délelőtti órákban zajlott le. Délután rajz, torna, tudományos kirándulás kötötte le a fi úkat. Az úgynevezett tájékoztató vizsgákat karácsony, húsvét és az évi szünidők előtt tartották. Céljuk nem az osztályzatok megállapítása, hanem a módszerek felülvizsgálata volt: megfelelő eredményt produkáltak-e tanulók? A tanári kar jelenlétében intéztek kérdéseket az osztályhoz, fi gyelték, hogy valamelyik tanuló hányszor és hogyan szól hozzá. A vizsgák után hozhattak határozatot az egész iskola állapotáról: a tanárjelöltek működéséről, valamint az egyes tanulókról, akiknek szüleit kétszer levélben, az év végén pedig bizonyítványban értesítették fi aik előmeneteléről. 1878-ban volt az első érettségi.

Az iskola megalakulásától kezdve állandó elhelyezkedési nehézségekkel küzdött. A Hatvani utcából hamarosan a Hal-piacra költözött, majd 1880 őszén az Egyetemi Könyvtár hátsó, Reáltanoda utcai részében, a nélkülözhető I.-II. emeleti helyiségeket foglalta el. 1881-ben ismét költözködött: a Kerepesi bazár melletti bérház II. emeletén kapott helyet (Kerepesi, ma: Rákóczi út 8.). Az 1885/86. évi Értesítőben Bartal Antal örömmel számol be arról, hogy „a törvényhozástól megnyerte a felhatalmazást, hogy iskolánk számára egy alkalmas, különálló épületet emeltessen.” A Trefort utca 8. szám alatt épült új iskolát 1887. október 2-án avatták fel. Ez az ünnep egybeesett az iskola fennállásának 15 éves jubileumával. Ebből az alkalomból sokat foglalkoztak az újságok is a „mintagimnáziummal”. A Hon, a Pesti Napló, a Fővárosi Napok, a Budapesti Hírlap, a Pesti Hírlap, a Politisches Volksblatt, a Nemzet, az Egyetértés, a Neues Politisches Volksblatt, a Budapest, a Budapesti Újság, a Neues Pester Journal, sőt a Seleczbányai Híradó hasábjain is „A Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgimnáziumá”-ról olvashattak.

Dr. Waldapfel János nevéhez fűződik a szülői értekezletek megteremtése. A tanárok és szülők közötti kapcsolat problémája élénk visszhangot váltott ki. A szülői értekezlet elvét nagyon sokan támadták, különösen a vidéki tanárok. Azonban az ellenvélemények nem voltak elég meggyőzőek. Az 1901. február 19-én kelt 11428. sz. rendelet értelmében hozzáfoghattak a szülői értekezletek gyakorlati megvalósításához. Az ellenpárt érveit nem csak elméleti síkon, hanem az 1901. március 25-én tartott első magyarországi középiskolai szülői értekezlet sikerével is hamarosan megcáfolhatták. Ez ismét a gyakorlóiskola, Waldapfel János dicsősége. Hosszú évek óta felvetődtek a gyakorlóiskola életében ugyanazok a problémák: az országos tanárszükség következtében nem tudták megakadályozni a tanárjelöltek távozását a gyakorlóév közben, és a Trefort utcai iskola épülethez még mindig nem csatolhattak tornatermet. Az 1905/06. tanévben azonban arról számolhat be az igazgató, Badics Ferenc (1898-1914), hogy az eddigi általános tanárszükséggel ellentétben a fi atalság nagy számban tódul a tanári pályára, amely már meghaladja a szükségletet. Ezért megszigorították a felvételi vizsgákat is.

A tornatermi problémát rendezni a minisztérium az 1904/05-ös tanévben 130.000 koronát, 1905/06-ban még 70.000 koronát ajánlott fel. Ezáltal lehetővé vált volna tehát az új tornacsarnok, rajzterem és még néhány nélkülözhetetlen helyiség felépítése. 1906. október 3-án gr. Apponyi Albert, vallás-és közoktatásügyi miniszter látogatást tett a gyakorlóiskolában. E látogatás eredményeként döntöttek úgy, hogy az iskola egészén változtatni kell, hogy a jövőben teljes nyolcosztályos gimnáziummá épülhessen ki.

A gyönyörű, modern tornacsarnokban igazi otthonra talált a szer- és svédtorna, a vívás. Különösen vívásban régi hagyományoknak hódoltak már a gyakorlóiskolában. Szinte az első esztendőktől kezdve állandó edzőjük volt a fi úknak. 1908-tól már nem csak tőr-, hanem kardvívást is tanulhattak. A sokoldalú testnevelést szer- és svédtornán kívül játékkirándulásokkal, katonai céllövő gyakorlatokkal egészítették ki. Minden tanév végén nagyszabású sportversenyeken mérték fel az elért eredményeket.

A már új épületszárnnyal bővült gyakorlóiskola még újabb helyiségekre tartott igényt. A VKM* 1911. június 30-án a 72400. sz. rendeletében jóváhagyta, hogy az Erzsébet Népakadémia tulajdonába átment szomszéd nőiskola udvari részén a kertre nyíló helyiségeket kibérelje. Így lehetővé vált a gimnázium hatodik osztályának megnyitása, annál is inkább, mert a tantestület létszáma tovább növekedett. Az 1907/08. tanévben kezdődött meg a gimnázium valamennyi osztályának kiépítése, amely az 1913/14-es tanévben fejeződött be. Negyven esztendős munka gyümölcse mindez. Áldozatos és eredményes munka volt, hiszen az iskola kezdettől fogva magas fokon tett eleget kitűzött feladatának: a) a pedagógiai elmélkedésnek legyen műhelye, b) alakítson mintaszerű iskolai életet.
1914-ben az iskola melletti bérházat katonai célokra foglalták le, így le kellett mondani a bérelt helyiségekről. Maga az iskolaépület – a szertárak kivételével – kaszárnya lett. Egész éven át 600-850 ember lakott a tantermekben. Ezért az 1914/15. tanévben idegen falak között tanítottak és tanultak. 1914. szeptemberétől október elejéig a bölcsészkar termeiben (a régi műegyetem épületében) az egyetemi órarendhez igazodva hol délelőtt, hol délután volt a tanítás.

Október 16-án azonban megkezdődtek az állandó előadások. Az iskola ekkor a VIII. ker. Horánszky (ma: Makarenkó**) utcai községi főreáliskola helyiségeibe költözött át. Tanítási idő: délután háromtól este fél nyolcig. Így nem volt testgyakorlat sem, sőt az egészségtan, a szépírás, görögpótló és a rajz órák is elmaradtak. Az iskola szellemi élete szinte teljesen megbénult. A tantestület 4 tartalékos tiszt tagja vonult be. A 15 tanárjelölt közül december végére 2, az év végére csupán 1 maradt. 1915. augusztus 15-én a katonaság végleg eltávozott az iskola épületéből, azonban a szertárak kivételével minden tönkrement. Több hetes munkával sikerült csak használható állapotba hozni a tantermeket, de a szomszédos bérhelyiségekben nem lehetett tanulni. Végül szeptember 20-án megkezdődhetett a tanítás. Ismét délelőtt 8-tól 1-ig. Megindul az önképzőköri élet, rajz órákat tartanak. Egészbe véve sokoldalúbb, élénkebb munka folyik a háború előtti évekhez viszonyítva.

Az 1919/20. tanév csak szeptember közepén kezdődhetett meg, mert az iskola épületében tartózkodó katonaság augusztus végére vonult ki. „Ez időben kellett a tanácskormány idején készült iskolai bizonyítványokat és névkönyveket újakkal kicserélnünk. Ekkor tartottuk meg a tanács-kormány által eltörölt júniusi érettségi vizsgálatokat is.

* Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (a szerk.)
** Ma, azaz a dolgozat keletkezésének évében, 1965-ben. (a szerk.)

Másrészt mint a múlt kísértetei állandó izgalmat keltettek a tanári karban s az ifj úság kebelében elrendelt igazoló eljárások, melyek a tanács-kormány uralma alatt tanúsított magaviseletre vonatkoztak.” Az ezt követő hónapok sem hoztak megfelelő nyugalmat a tanuláshoz. A súlyos tüzelőanyag hiány következtében november 4-től márciusig egy tantermet fűtöttek, s így a VII. és VIII. osztály egymást váltva járt be az iskolába, míg a többi csak hetenként kétszer. Sőt az a veszély is fenyegetett, hogy az épületet elveszik a képviselők a békedelegáció számára. Ilyen körülmények között a 300 tanuló közül is elég sok lemorzsolódott.
Az 1924. évi XXVII. tc. nagyon fontos döntést hozott: iskolánkat a gyakorlati tanárképzés hivatalos szervévé avatta. Ezáltal megszüntette fakultatív jellegét: minden tanárjelölt számára kötelező itt tölteni a gyakorlóévet, mert „a tanár vizsgálati szabályzat a pedagógiai vizsgálatra bocsátás feltételei közé iktatja a módszeres készültség és az ezen alapuló tanítási készültség igazolását.”

A tanárjelöltek kiképzése a miniszter 525-5/18-1929 sz. rendelete alapján történt: a gyakorlóiskolában töltött első két hétben hospitáltak a szakmájukbeli és egyéb órákon. Ezután a szaktanár vezetésével lehetőleg egy alsó, és egy felső osztályba jártak hospitálni előzőleg és utólag alaposan megbeszélve az órák menetét. A tanítandó tárgyakból írásbeli óratervet készítettek, végül 4-8 hetet tanítottak a szaktanár felügyeletével. Heti 2 (összesen 72) óra teoretikumon kellett résztvenniük, amelynek célja az elvszerű iskolai gyakorlat elméleti megvilágítása volt. A két háború közötti időszak lehetőséget adott az iskola szellemi életének fejlődésére. Az Eötvös József önképzőkör már 4 szakosztállyal működött: a) irodalmi szakkör, b) matematika-fi zika (fényképészeti alosztály), c) gyorsírókör, d) Juventus kör, amelyben a Juventus c. latin nyelvű folyóirat cikkeit fordították és magyarázták. A Mária-kongregáció cserkész csapata mellet protestáns cserkészcsapat is alakult, amely a Bethlen nevet vette fel. Megalakították az Öreg Cserkészek Munkaközösségét (ÖCSÉM) és a Cserkész Mamák Társaságát (CSEMETE).

Az 1943/44-es tanév csak novemberben kezdődött és április elsején már be kellett fejezni, így az öt hónapra rövidített tanévben csak lényegesen megcsonkított tananyagot dolgozhattak fel. A tanulók levente oktatása került előtérbe. A legfontosabb azonban a légoltalom kérdése volt. Bár az 1944/45. tanévben még fokozták a készültséget, az október 4-én megkezdett tanítást 29-én meg kellett szakítani. 1945. január 16-án szabadította fel a Vörös Hadsereg az iskola övezetét. Február 13-án felszabadult Budapest. Már március 5-6-án jelentkeztek a tanulók. Hamarosan az épület rendbehozásához láttak. Az iskola 15 belövést kapott. 300 m2 palafedés elpusztult, a tornaterem menynyezetén 6, a lépcsőházon 2 hatalmas lyuk tátongott. A II. emelet beázott, falak dőltek le. A bentlakó, és a Madách Imre Gimnázium kilakoltatott (és átmenetileg itt lakó) személyzete segítségével az épületet sikerült olyan állapotba hozni, hogy március 12én megkezdődhetett a tanítás, egyelőre hetenként 1-1 fél nap két turnusban 2-2 osztály 3-4 negyven perces órát kapott. Március végén megalakult az iskola bizottság, amely jelentős segítséget nyújtott a helyreállításban. Április 2-án már a Budán lakó tanárok is be tudtak jönni óráikra. Április 20-tól pedig mind a 8 osztály teljes óraszámban dolgozhatott, alkalmazkodva ahhoz, hogy csupán 4 tanterem állt rendelkezésükre. Május 14-én költöztek vissza a Madách Gimnázium kilakoltatottjai, s ez újabb 4 tanterem felszabadulását jelentette. Így május 16-tól kezdve a megszokott ütemben, 50 perces órákkal dolgozhattak a gyakorlóiskolában. Nagyon nehéz esztendő volt. A tanári kar tagjai közül is sokan elmentek, s nem tértek vissza. 57 tanárjelölt volt, de ténylegesen 35 gyakorolt. 287 tanuló közül csak 219 fejezhette be a tanévet. Szomorú statisztika.

1949/50-ben vette fel a VIII. ker. Állami Gyakorló Általános Gimnázium nevet a gyakorlóiskola. 1950-ben azonban megszűnt gyakorló jellege, mert a tanügyi kormányzat úgy vélekedett, hogy a tanárképzésben nincs szükség gyakorlóiskolára, hanem a tanárjelöltek valamelyik iskola kinevezett tanára mellett megszerezhetik a kellő gyakorlatot. Ekkor a miniszteri rendelet Budapest VIII. ker. Apáczai Csere János Általános Gimnáziumra változtatta az iskola nevét. Ugyancsak ebben az évben történt, hogy a bölcsészkar igénybe vette a Trefort utcai épületet. Ezért kellett a IX. ker. Lónyai (ma: Szamuelly) utca 4/c szám alatti általános iskola épületébe költözködni. Itt az 1951/52-es tanévben – fi ú- és lányosztályokkal – az általános gimnázium szerepét töltötte be iskolánk.

Az 1952/53. tanévben természetesen nagyon sok tanárjelölt volt. Képzésük azonban kezdetleges formába esett vissza. Ebben az évben csak olyan jelöltek voltak, akik az itt eltöltött 3 hét alatt nem hospitáltak, hanem azonnal tanítani kezdtek. Egy tanárnak 10-12 jelölttel kellett foglalkozni, így munkájukat nem ellenőrizhette olyan alaposan. Tehát a múlt eredményeihez viszonyítva a tanárképzés színvonala süllyedt ebben az esztendőben. 1953. nyarán a gyakorlóiskola visszatért régi otthonába. A visszatérés Szabó Mihály tanár úr „Obsidio trefortiana” c. versében énekelte meg („Obsidio Sigetiana”). A gimnáziumot most a 8 régi fi ú osztályból és a nagyobb részt a Fazekas és az Eötvös Gimnázium diákjaiból alakított négy leány osztályból szervezték meg.

1955. szeptemberében az iskola szervezetében újabb döntő változás következett be. A gimnázium fi ú osztályait elköltöztették. A Szentkirályi utcai általános leány iskola tanulóiból és a gyakorlóiskola négy gimnáziumi leány osztályából megszervezték a tizenkét évfolyamos iskolát: I-VIII. általános iskolai és I-IV. gimnáziumi osztályokkal. Az 1962/63. tanév a 90 éves évforduló jegyében telt el. 1872. október 7-én kezdődött meg a tanítás a gyakorló gimnáziumban. 1887. októberében (75 éve) nyitotta meg először kapuit a Trefort utcai iskolaépület. Lázas izgalommal készülődtünk tehát a kettős jubileumra. 1962. október 7-én az iskola szellemét idéztük – az iskolarádió műsorában –, aki megjelenve elbeszélgetett a mai diákokkal. Így emlékeztünk meg az első tanítási napról. Ezt a hangjátékot később átvette a Magyar Rádió is a 90 éves iskolával kapcsolatos riportjába. A Népszabadság, a Köznevelés, a Pedagógusok Lapja is megemlékezett jubileumi ünnepünkről. 1962. december elsején tartottuk ünnepélyünket az Egyetemi Színpadon. Ez az évforduló nagyon sok látogatót vonzott. Azok között voltam, akik a legöregebb „diákokat” fogadhattuk és kísérhettük fel a díszterembe. Komolyan megható volt látni azt az örömet, amellyel eljöttek, ahogyan kérdéseket tettek fel nekünk, és amint volt osztálytársak felfedezték egymást a barázdák álarca mögött. És ez a hangulat hatotta át az egész ünnepélyt. Az iskola, és névadója iránti tiszteletet, szeretetet Ságvári Endre édesanyja érezhette legtökéletesebben. Az ünnepi ülés után, a jelenlegi diákok adtunk műsort vendégeinknek, akik ez után meglátogatták a 75 esztendős iskola épületet, végigjárták a jól ismert termeket, s megtekinthették az ez alkalomra készült kiállítást a régi dokumentációkból és fényképekből. Ez a kiállítás az elmúlt 90 esztendőt idézte. Ma már fontos dokumentum minden apróság, amelyet az „öregdiákok” felidéztek emlékezetükben. Hol van már az a 25 kisdiák, akik (1872-ben) az első tanítási napon félve megjelentek? Ebben a tanévben 726 növendéke volt a gyakorlóiskolának.

A hatékony kommunista nevelés az iskola egyik legfontosabb feladata. Az ifjúsági szervezetek munkáját egyrészt a KISZ KB-nak az irányelvei, másrészt az iskola 12 évfolyamos jellege határozza meg, amely lehetővé teszi a fokozatos, módszereiben egymásra épülő mozgalmi munka kialakítását az alapjaiban helyes szocialista nevelést. Már az első osztályban elkezdődik a legkisebbek előkészítése a kisdobos életre. A második osztályosok játékos kisdobos-foglakozásainak rendszeressége, céltudatossága, megszünteti a kisdobos fogadalomtétel kampányszerűségét. Az úttörővé avatott negyedikes pajtások és az ötödikesek találkozása pedig tompítja azt az átmenetet, amelyet az első felső tagozatos és úttörő év jelent. Az úttörőcsapatnak 331 tagja van. Az úttörő élet középpontjában az V. – VII. osztályosok számára a próba anyaggal való ismerkedés és a próbák állnak. A VIII. osztályos jó mozgalmi munkát végzőket már ez évben KISZ taggá avatva, az úttörő és KISZ élet folyamatosságát, egymásra épülését biztosítják. Az iskola KISZ-szervezetébe 257 tanuló tartozik. Lényegét az Ifj úság a Szocializmusért Mozgalomban való részvétel jelenti. A szervezet munkája a tanulók életének szinte minden pontjára kiterjed; érdekes, tartalmas programját szórakozással téve még változatosabbá, amelyek koronája a nyári tábor. Érettségi szünet: kirándulások, azaz komoly tanulás. Ballagás: az utolsó izgalmas napok. Érettségi. Évzáró ünnepély, amely lezárja az 1962/63-as tanévet. Tanár és diák számot vet önmagával, mást és mást tehetnének mérlegre, de mindkettőjük munkáját, eredményes munkáját a tanulmányi eredmények illusztrálják.

Az 1963/64. tanévben idegen falak között – az Abonyi utcai Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában, testvériskolánkban – tanulunk. Szívesen látott vendégek vagyunk, de a délutáni tanítás igen nagy feladatot ró tanárra, diákra – tanárjelöltre egyaránt. Bénítóan hat az egész iskola életére, de a pillanatnyi nehézségek mögött emelkedik már a jövő ígérete. Ugyanis: ebben az évben megkezdték a Trefort utcai iskolaépület átépítését, amelyet anyagilag az egyetem tett lehetővé. A több millió forintos keret biztosítja az iskola korszerű átalakítását. Már készen áll az új, harmadik emelet, s megváltoztatták az emeletek beosztását, így a régi helyiségek is tágasabbak, levegősebbek lettek. Korszerű oktatást, nevelést biztosító helyiségeket csatoltak a meglévő tantermek, előadók mellé.

Új, fiatal épületbe lépnek be majd az új diákok. A következő évtől kezdve az általános iskola és a gimnázium első osztályaiban megkezdik a koedukációt. Egyes osztályokat profi líroznak: német – francia tagozat bevezetésével. És ez már a jövő. Itt kezdődik majd az iskola történetének új fejezete.

Ballagás 1958-ban a Múzeum-kert mellett