Untitled Document
 
AZ ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUMRÓL
 
Iskolaszerkezet
Iskolánk hatévfolyamos gimnázium évfolyamonként három-három párhuzamos osztállyal, osztályonként 32-34 tanulóval. A Trefortba hatodikos diákok jelentkezhetnek, akik közül megközelítően száz a meghatározott felvételi eljárás után bejut az induló hetedik osztályokba. Négyévfolyamos gimnáziumi osztályokat nem indítunk. Esetenként előfordul, hogy egy-egy megüresedett helyre magasabb évfolyamú diák más iskolából felvételt nyer. A diákság teljes létszáma 580 körül mozog, a tantestület 70 fős. A párhuzamos osztályok azonos, alternatív iskolai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint tanulnak.
 
Hetenkénti óraszámok
A színessel jelzett órák csoportbontásban folynak. A 11. és 12. évfolyamokon az egyes tárgyakból jelzett óraszámok az alapóraszámokat jelentik. Ehhez jönnek még a fakultációs órák, amelyek a diákok választásától függően eloszlanak az egyes tárgyak között.
7. osztály
8. osztály
9. osztály
10. osztály
11. osztály
12. osztály
magyar nyelv és irodalom
5
4
4
4
4
4
történelem
2
2
2
2
3
3
társadalomismeret
2
etika
       
1
 
első idegen nyelv
4
4
4
4
3
3
második idegen nyelv
4
4
4
4
matematika
4
4
3
3
3
3
informatika
1
1
1
1
fizika
2
2
2
2
2
biológia
1
1
2
2
2
kémia
2
2
2
2
földrajz
2
2
2
2
ének-zene
2
1
2
1
vizuális kultúra
2
1
1
2
művészetek
       
1
1
média
     
1
   
életvitel és gyakorlat
beépítve a fizika, kémia, biológa tantervébe
1
testnevelés
5
5
5
5
5
5
osztályfőnöki
1
1
1
1
1
1
fakultáció
4
8
összesen
31
31
35
36
35
35
 
Idegen nyelvek
Első idegen nyelvek: angol és német, második idegen nyelvek: német, angol, francia, kínai, spanyol. Első idegen nyelvként minden diák azt tanulja, amit szeretne (a német csoport azok számára indul, akik korábban már tanultak németül), a második idegen nyelv választásakor azonban az iskola különböző okok miatt nem tudja biztosítani, hogy az összes diák az első helyen megjelölt nyelvet tanulja a kilencedik osztálytól. Évfolyamszinten (kb. száz fő) általában 3-15 tanuló esetében ez nem teljesül. A második idegen nyelvként jelzett hét nyelv közül nem minden nyelvi csoport indul minden évben.
 
Felkészítés az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra
A pedagógiai programban szereplő összes tantárgyból felkészítjük tanulóinkat a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra, illetve a felsőfokú tanulmányokra. Az utolsó két évben a diákok az alábbiak szerint választhatnak fakultációs órákat. A táblázat heti óraszámokat tartalmaz. A színessel jelzett órák az alapóráktól független csoportokat jelentenek, azaz az alapórára és a fakultációs órákra járó diákoknak ezen tárgyakból nincsenek közös óráik.
11. oszt.
12. oszt.
11. oszt.
12. oszt.
magyar nyelv és irodalom
6
6
ének-zene
2
2
történelem
2
4
informatika
2
2
matematika
5
7
földrajz
2
2
fizika
4
4
idegen nyelvek
2
2 vagy 4
kémia
2
4
pszichológia
2
2
biológia
2
4
művészettörténet
2
2
média
2
2
     
 
ELTE
Iskolánk fenntartója az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az egyetem és az iskola szoros kapcsolata többek között abban jelentkezik, hogy iskolánkban végzi minden félévben mintegy száz-százharminc tanárjelölt a tanítási gyakorlatát. Az igazgatót az ELTE rektora nevezi ki (többnyire öt évre). A tanárok közül sokan intenzív kapcsolatban vannak az egyetemen folyó munkával, pl. a szaktárgy módszertanának oktatása területén.
Az ELTE címere
 
Trefort Ágoston
Trefort Ágoston
Trefort Ágoston (1817-1888) a XIX. századi Magyarország egyik legjelentősebb művelődéspolitikusa, 1872-től halálig kultuszminisztere is volt. 1887-ben nyitották meg Pest belvárosában a Trefort utcát, egyben ekkor készült el az iskola épülete is. (A megelőző tizenöt évben más épületekben folyt a tanítás). Az iskolatörténet első százhúsz esztendejében is gyakran emlegették az iskolát mint Trefort utcai gyakorlóiskola, vagy Trefort utcai gimnázium, vagy egyszerűen csak "Trefort", amellett, hogy a hivatalos elnevezése más volt, és amellett, hogy egyéb köznapi elnevezései is voltak. Az egykori kultuszminiszter nevét 1991-ben vette fel az iskola.
 
Gyakorló Gimnázium
A diplomájuk megszerzése előtt álló tanárszakos egyetemisták a gyakorlóiskolában végzik tanítási gyakorlatukat, a vezetőtanárok felügylete mellett itt tartják első óráikat. Ahogy a bal oldali margón olvasható, iskolánkat (1872-ben) azzal a céllal alapították, hogy legyen egy olyan közoktatási intézmény, amely kifejezetten a leendő középiskolai tanárok felkészítésének színtere. Azóta betölti ezt a hivatását. Egy diák, illetve egy osztály számára a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy félévente 3-6 "kistanár" tanítja őt néhány héten, esetleg két hónapon keresztül (miközben a tanár, azaz a vezetőtanár is bent ül az órán). Diákjaink számára ez változatosságot jelent, de egyben alkalmazkodóképességet is kíván tõlük.
Ma is látható felirat az iskola bejárata felett
A tanárjelöltek által tartott órákat óramegbeszélések előzik meg és azok követik, ezeken a tanulók nem vesznek részt. A tanárjelöltek munkájának irányítása, felügyelete a vezetőtanárok munkájának, munkaidejének szerves része, ezért nekik az osztályokkal kevesebb órájuk van, mint a nem vezetőtanároknak. Ez az oka annak, hogy a diákok összlétszámához képest viszonylag nagy a tanárok létszáma. A Trefortban a tanároknak mintegy kétharmada vezetőtanár. A múlt század első felében elterjedt elnevezés ("mintagimnázium") eredete is ehhez kapcsolódik: a tanárok ugyanis a tanításban mintát mutatnak a tanárjelölteknek.
 
Főbb jellemzők
Iskolánk – történelmi hagyományához híven – tudatosan ma is a jövő értelmiségének nevelésére vállalkozik. Teszi ezt olymódon, hogy feladatai közül nem tekinti kizárólagosnak az oktatást, nagy hangsúlyt helyez a diákok tág értelemben vett nevelésére. Mindez a hétköznapi munka legkülönfélébb keretei között, a tanár-diák kapcsolatban, a tanításon kívüli programokban, eseményekben, és sok egyéb helyzetben, feladatban valósul meg.
magas színvonalú oktató-nevelő munka
a diákokra figyelő tanári hozzáállás
az iskolai környezeti nevelés intenzív
komoly elvárásokat támasztunk, de nem terheljük túl a tanulókat
sok versenyzési lehetõséget biztosítunk, de nem hajszoljuk diákjainkat versenyekbe
a fizika, kémia és biológia oktatása az elsõ évben csoportbontásban laboratóriumi foglalkozások keretében folyik
korszerű számítógéppark, informatikai hálózat
sportolási lehetőségek: kosárlabda, foci, röplabda
minden diáknak ingyenes internet hozzáférés az iskolában
néptáncot tanítunk a hetedik osztályban
délutáni szakkörök
színvonalas kórus
tanításon kívüli programok széles választéka
diákjaink viszonylag nagy óraszámban tanulnak idegen nyelveket
jól felszerelt fizika, kémia és biológia laborok
felkészítés minden tárgyból a közép- és emeltszintű érettségire
diákcsere programok külföldi iskolákkal
 
Tanításon kívüli programok
Iskolánk egyik legfontosabb ismérve, és egyben egyik legkomolyabb pozitívuma, hogy igen nagy számú tanításon kívüli programon vehetnek részt a gyerekek, ami intenzív közösségi életre ad lehetőséget. A programok egy része az osztályokhoz kapcsolódik (és ezáltal függ az adott osztálytól, osztályfőnöktől), más része iskolai szintű, mindenki, vagy majdnem mindenki számára megrendezett, meghirdetett program. Léteznek kifejezetten szabadidős, továbbá szakmai tartalommal megtöltött, illetve meghatározott eseményekhez tartozó, évente visszatérő programok. Az elmúlt években nyaranként 15-18 (egyenként 4-10 napos) nyári tábort szerveztek a tanárok a diákoknak.
egy- és többnapos osztálykirándulások
Trefort bál
ötnapos sítábor
diákcsere programok
sportnap
diákszínjátszó fesztivál
iskolanap
nomád táborok
tanulmányi és egyéb versenyek
verébavatás
szalagavató bál
megemlékezések a nemzeti ünnepekről
karácsonyi hangverseny
Trefort nap
papírgyűjtés minden félévben (négy nap)
diákökormányzati rendezvények
rövid külföldi utak
ökoiskolai tevékenység
nyári osztálytáborok
biciklitúrák
nyári nyelvi utak
kenutúrák
külföldi utazások
gyalogos túrák
 
A Trefortba jelentkező hatodikos diákok száma az elmúlt 15 évben
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
305
385
435
398
435
440
430
438
               
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
471
460
578
619
627
694
734
801
A jelentkezők közül a központi írásbeli felvételi megírása után kb. kétszáz diákot hívtunk be a szóbeli felvételi vizsgára (2003 óta minden évben, kivéve 2009-ben és 2010-ben, amikor nem rendezhettünk szóbeli felvételit), közülük kerültek ki a későbbi hetedikes tanulóink.
 
Részletek az iskola pedagógiai programjából
Tevékenységünkkel azt kívánjuk elérni, hogy diákjaink érezzék, értsék, fogadják el és saját életükben is törekedjenek érvényesíteni a következõ értékeket: a jóra való törekvés, a mások iránti felelõsség- és áldozat vállalás, erkölcsi érzékenység és ítélõképesség, őszinteség, becsületesség, önzetlenség és elfogulatlanság. Tapasztalják meg, hogy igazi eredményeket csak alapos önismeretre épülő önneveléssel és kitartással érhetnek el.
 
Egyik legfontosabb feladatunk a tanulók adottságainak felismerése, kibontakoztatása, és képességeik sokirányú fejlesztése. Szeretnénk, ha az iskolánkból kikerülõ diákjainkat nyitottság, kreativitás, problémaérzékenység, és az önálló problémamegoldás jellemezné.
 
Az iskolának egyszerre kell megmutatnia az eszményeket, a napi valóságot és mindezek esetleges kritikáját is. Így lehet iskolánk a jövõre irányultan az életre való felkészülés-felkészítés színtere, és egyúttal a gyerekek valóságos, a jelenben fontos élettere.
 
Az oktatást nem csupán az ismeretek egyszerű átadásának tekintjük, hanem ahogy Kármán Mór mondta: Az oktató eljárás - a nevelõ és növendék részérõl egyaránt - az erkölcsi törekvés jegyét viselje magán.
 
Azt szeretnénk, hogy tanulóink ne csak befogadják az ismereteket, hanem tanárok segítségével és irányításával maguk jussanak el önálló következtetésekhez, törvényszerűségek megfogalmazásához, adott esetekben új problémák felvetéséhez. Diákjainktól mindig elmélyült és alapos tudást várunk. Azért is lényegesnek tartjuk, hogy a tanulói és tanári kreativitást igénylõ oktatás valósuljon meg iskolánkban, mert tanításunk - tanítványaink gondolkodásmódja és tudása mellett - tanárjelöltjeink késõbbi munkájára is hat.
 
Munkánk alapjának tartjuk, hogy minden iskolai tevékenységünket és tanítványainkkal töltött időnket hassa át jó emberismereten alapuló okos gyermekszeretet, következetesség továbbá a határozottság és az alkalmazkodó képesség megfelelõ egyensúlya.
 
A tanár szellemi függetlenségével, önmérsékletet és morális tartást mutató magatartásával legyen képes határozottan és egyértelműen állást foglalni az értelmiségi hivatásnak a történelem folyamán kialakult és a társadalmi fejlődést szolgáló értékei mellett. A szellemi munka megbecsülésével és megbecsültetésével mutasson példát a tanítványainak arra, hogyan lehet munkálkodni valóban a társadalom, az emberiség szolgálatában. Munkája közben és azon túl is tudjon távlatokban gondolkodni, ezzel is felelõsséget vállalva és mutatva a szûkebb és tágabb környezete iránt.
 
 

Ma 2020. január 24., péntek,
Timót napja van.

Eseménynaptár 

Elte Mail

Elektronikus napló

Tanároknak


e-Ellenőrzőkönyv

Szülőknek

TANKÖNYVRENDELÉS
TANKÖNYVEK Emelt fizika kísérletek Közép fizika kísérletek
Ebédbefizetési
időpontok:
februárra:
január 15-24.
márciusra:
február -.
áprilisra:
március -.
májusra:
április -.
A HÉT VERSE
ÖREGDIÁK HÍREK

Treff

érettségi előkészítő

Webmester: Piláth Károly