Untitled Document
 
TREFORT GYAKORLÓISKOLA ALAPÍTVÁNY
 
Az alapítvány adószáma 19656946-1-42, bankszámlaszáma 11705008-20136569
Az alapítvány támogatási alapelvei
Az iskolai munkaközösségek által javasolt tanulmányi versenyek költségeinek fedezése (nevezési díj, utazás, szállás, egyéb költségek, amelyek az eredményes szereplést szolgálják), ha a rendezõ nem fizeti ezeket.
Osztálykirándulás, erdei iskola, nomád tábor, külföldi diákcsere, egyéb iskolai kirándulások esetében a részvevõ tanulók támogatása, szociális rászorultság alapján. Irányadó támogatási összegek (ettõl való eltérés lehetséges): többnapos belföldi kirándulás: 2500/fő/nap, külföldi utazás esetén 4000 Ft/fő/nap.
Külföldi utazások esetén a Kuratórium figyelembe veheti az út tanulmányi jellegét, és azt, hogy a diák fogadóként részt vett-e diákcserében. A pályázatokat egyedileg bíráljuk el, ezért fontos, hogy az érintett osztályfõnök vagy szaktanár részletes indoklást adjon a pályázathoz.
 
A támogatási kérelem benyújtásához a pályázati adatlapot, és ezzel együtt az osztályfőnök írásos nyiltakozatát határidőre le kell adni a titkárságon. Pályázni általában évente kétszer lehet. A megítélt támogatásokról az osztályfõnökök kapnak értesítést, a támogatott diákok személyesen vehetik fel a pénzt a gazdasági irodában az alapítvány részére kiállított áfás számlák ellenében.
 
Az alapítvány kuratóriuma (2018-ban)
Csapodi Zoltán, Ferencz Gábor, Weiszburg Zsuzsanna, Lévai Katalin, dr. Friedmann Ágnes
 
2014-ben módosított, 2018-ban is érvényes alapító okirat ►►►
 
Az eredeti alapító okirat
Alapító okirat, melyben tarós közérdekű cél megvalósítására alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F §-ai alapján létrehozza a Trefort Gyakorlóiskola ALAPÍTVÁNYT az alábbiak szerint.
 
I. Általános rendelkezések
1. Az Alapítvány neve: Trefort Gyakorlóiskola ALAPÍTVÁNY (továbbiakban: ALAPÍTVÁNY), 2. Az Alapítvány székhelye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorlóiskola (Budapest, VIII. kerület Trefort utca 8.)
 
II. Az Alapítvány célja
3. Alapítókat az a tartós közérdekű cél vezérli, hogy a nagy múltú Trefort Ágoston Gyakorlóiskola diákjainak továbbképzési lehetõségeit szélesítsék, és önképzési törekvéseiket támogassák az alábbi területeken:
a) Az iskola tudományos és művészeti diákköri rendezvényeinek támogatása, a diáknapok rendszeres szervezésének elõsegítése, az abban rejlõ régi, nemes iskolai hagyományok felelevenítése a szülõk és a volt diákok bevonásával.
b) Az iskola nemzetközi diákkapcsolatainak kiszélesítése, elsõsorban az Európai Unióval kapcsolatos rendezvények, konferenciák, valamint a nemzetközi ökológiai és környezetvédelmi diákkapcsolatok területén. Ennek érdekében a diákok részvételének támogatása ilyen jellegû nemzetközi diáktáborokban, valamint hasonló céllal hazai diáktáborok iskolai szervezésének elõsegítése, valamint az iskola szervezésében megrendezésre kerülõ egyéb táborok és kirándulások támogatása, szervezésének elõsegítése, továbbá színházlátogatások, egyéb kulturális programokon történõ részvétel szervezésének elõsegítése és támogatása.
c) Az anyagi támogatásra rászoruló tehetséges diákok nemzetközi diákkonferenciákon és nyelvi továbbképzésen való részvételének támogatása, elsõsorban nyelvtudásuk fejlesztésére.
d) A gyakorlóiskola tanulói által használt oktatási eszközrendszer fejlesztésének támogatása.
4. Az Alapítvány a fenti szellemben támogat minden olyan tevékenységet – folytassa azt akár magánszemély, akár társadalmi vagy gazdálkodó szervezet vagy bármely közösség –, amely hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány k özvetlen céljainak megvalósítását elõsegíti, újabb pénzügyi hozzájárulást, illetve fedezetet eredményez.
5. ()
6. ()
Az Alapítók ezen közérdekű célok megvalósítására hozzák létre az Alapítványt, és bocsátják rendelkezésre annak vagyonát az alábbiak szerint:
 
III. Az alapítvány céljára rendelt vagyon
7. Az Alapítók által az Alapítvány céljára rendelt vagyon alapításkori értéke 30.000 Ft, azaz harmincezer forint. Az Alapítvány céljára külsõ támogató, illetve csatlakozó szervek átutalásai alapján további 90.000 Ft, azaz kilencvenezer forint.
8. Az Alapítók a jelen Alapító Okirat aláírásával vállalják, hogy a fenti összeget az Alapítvány rendelkezésére bocsátják, és azt az Alapítvány bírósági bejegyzésétõl számított 30 napon belül nyitandó alapítványi bankszámlán , külföldi csatlakozó partnerek esetén külön nyitott devízaszámlára elhelyezik.
 
IV. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja
9. Az Alapítvány vagyonát a céljaival összhangban álló tevékenységek támogatására, az Alapítvány mûködésének költségeire és a vagyon pótlása, illetve gyarapítása céljából gazdálkodási tevékenységre kell felhasználni. Ilyen módon az Alapítvány mindenkori vagyonának 90 %-a használható fel a Kuratórium döntése szerint.
10. Az alapítványi célok támogatásának módját és feltételeit a Kuratórium határozza meg, többek között pályázatok, ösztöndíjak, egyszeri vagy rendszeres anyagi támogatások formájában.
11. Az Alapítvány mûködtetésére a Kuratórium döntése szerint megfelelõ iroda és alkalmazottak költségeit, valamint egyéb szükséges kiadásokat lehet elszámolni, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
12. A vagyon pótlása illetve gyarapítása céljából kihelyezett és több mint egy éves idõszakra lekötött pénzeszközök mértéke az alapítás évében nem haladhatja meg a felhasználható vagyon mértékének 50 %-át. Az alapítás évét követõen a Kuratórium döntése szerinti arányok figyelembe vételével folytathat gazdálkodási tevékenységet az Alapítvány. A gazdálkodási tevékenység után az Alapítványt megilletõ bevétel felhasználásáról a Kuratórium dönt.
 
V. A kezelő szerv kijelölése
13. Az Alapítók az Alapítvány kezelõ szervéül a Kuratóriumot jelöli ki.
14. Az Alapítvány Kuratóriuma 5 (öt) tagú, amelynek tagjai: egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori igazgatója, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori általános igazgatóhelyettese, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori gazdasági vezetõje, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori tantestületének a diákönkormányzat mûködését támogató, e tisztségre kijelölt tagja, egy tag az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola mindenkori tanulójának a Kuratórium által jelölt, az Alapítók által kijelölt szülõje, illetve nevelõje.
15. A Kuratórium tagjainak megbízatása az Alapító Okirat jelen módosításától számított 5 (öt) évre érvényesen jön létre, hacsak a Kuratórium tagjainak a tagság feltételeként meghatározott tisztségük ezt megelõzõen –bármely oknál fogva- meg nem szűnik.
16. A Kuratórium feladata gondoskodni az Alapítványnak a jelen Alapító Okiratban meghatározott feltételek szerinti működésérõl.
17. A Kuratórium tagjai az Alapítványt akként jegyzik, hogy annak elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott neve alá bármely két kuratóriumi tag együttesen írja a nevét. A Kuratórium nevében az Alapítvány képviseletére jogosultak: Dr. Schróth Ágnes, Obendorfer Péterné.
18. A Kuratórium részletes működési szabályait és tagjainak felelõsségét a külön megállapított ügyrend tartalmazza.
19. Az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat bármely jogi vagy természetes személy, ha annak céljait pénzbeli adománnyal támogatni kívánja.
20. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
 
A jelen okiratot az Alapító mint akaratával mindenben megegyezõt jóváhagyólag aláírták:
dr. Lénárd Gábor, dr. Guoth Jánosné, dr. Rubovszky Katalin (alapítók)
 

Ma 2018. május 27., vasárnap,
Hella napja van.

Eseménynaptár 

Elte Mail

Elektronikus napló

Tanároknak


e-Ellenőrzőkönyv

Szülőknek


TANKÖNYVRENDELÉS
TANKÖNYVEK
Emelt fizika kísérletek

Ebédbefizetési
időpontok
májusra:
április 12-16.
júniusra:
május 10-14.
--
--
--
 
A HÉT VERSE
ÖREGDIÁK HÍREK

Treff

érettségi előkészítő

Webmester: Piláth Károly